Trả lời:
Tùy theo từng hành vi cụ thể mà có mức xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ đầu tư theo quy định tại Nghị định số: 23/2009/NĐ-CP ngày 27/02/2009 của Chính phủ, cụ thể như sau:
a. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với trường hợp xây dựng nhà ở riêng lẻ ở điểm dân cư nông thôn; phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với trường hợp xây dựng nhà ở riêng lẻ ở đô thị; phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với trường hợp xây dựng công trình khác ở nông thôn và đô thị mà khi xây dựng không có giấy phép xây dựng theo quy định.
b. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với trường hợp xây dựng nhà ở riêng lẻ ở điểm dân cư nông thôn; phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với trường hợp xây dựng nhà ở riêng lẻ ở đô thị; phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với trường hợp xây dựng công trình khác ở nông thôn và đô thị mà khi xây dựng sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp.
c. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với chủ đầu tư tổ chức thi công xây dựng sai thiết kế được thẩm định, phê duyệt; xây dựng sai quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (trường hợp đối với công trình xây dựng được miễn Giấy phép xây dựng).
d. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với trường hợp xây dựng nhà ở riêng lẻ ở điểm dân cư nông thôn và đô thị; phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với trường hợp xây dựng công trình khác mà khi thi công xây dựng không có phương tiện che chắn hoặc che chắn nhưng không đảm bảo, để rơi vãi vật liệu xây dựng xuống các khu vực xung quanh, để vật liệu xây dựng không đúng nơi quy định.