Trả lời:

Theo hướng dẫn tại Phụ lục 2 Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng, chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công được xác định theo tỷ lệ phần trăm của chi phí xây dựng và chi phí lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị trước thuế giá trị gia tăng.

Trong trường hợp việc xác định chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công theo tỷ lệ phần trăm không phù hợp, chủ đầu tư căn cứ vào điều kiện thực tế để tổ chức lập và phê duyệt dự toán của chi phí này.

Nhà thầu có thể chào một khoản chi phí để thực hiện xây dựng nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công mà không phải lập thiết kế, dự toán riêng (trong phạm vi chi phí xây dựng công việc này của dự toán được phê duyệt).

Trường họp nhà thầu đề xuất lập thiết kế và dự toán riêng, chủ đầu tư tổ chức phê duyệt thiết kế, dự toán chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công làm cơ sở triển khai thực hiện.