Trả lời:
Trong quá trình thi công, do đặc tính thang máy nên khi lắp phải điều chỉnh chiều cao tum thang tăng 1,2m so với thiết kế được phê duyệt nhằm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật lắp đặt thang máy. Việc tăng này không làm tăng diện tích sử dụng, không ảnh hưởng đến mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, không thay đổi quy mô dự án. 
Việc điều chỉnh tăng chiều cao tum thang phải đảm bảo phù hợp với chiều cao công trình đã được Cơ quan có thẩm quyền về quy hoạch chấp thuận. Thẩm quyền điều chỉnh thiết kế xây dựng, đề nghị căn cứ quy định tại Điều 17 Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng để thực hiện.